Všeobecné smluvní podmínky

I. Předmět úpravy

 1. Odkazem na tyto obchodní podmínky se uruje ást obsahu smlouvy o dílo uzavené mezi objednatelem a zhotovitelem spoleností TD LKW s.r.o., se sídlem Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopee, I: 293 80 421 (dále jen „smlouva“).
 2. Odchylná ujednání ve smlouvmají pednost ped znním tchto všeobecných smluvních podmínek. Tyto všeobecné smluvní podmínky mají pednost ped obchodními zvyklostmi. Tyto všeobecné obchodní podmínky se použijí pouze na smluvní vztahy se smluvním plnním do 200.000,– Kbez píslušenství.
 3. Pokud z povahy plnní zhotovitele vyplývá, že se výkony, innosti nebo jiné povinnosti stanovené v tchto všeobecných smluvních podmínkách nevztahují k jeho pedmtu, platí, že se píslušná ustanovení tchto obchodních podmínek pro plnní zhotovitele také nepoužijí.
 4. Pokud smluvní strany uzavou smlouvu v jiné formnež písemné a jedna ze stran v písemné formpotvrdí obsah smlouvy vůči druhé smluvní stranv pesvdení, že její potvrzení zachycuje obsah smlouvy vrn, platí smlouva za uzavenou s obsahem uvedeným v potvrzení, který obsahuje odchylky mnící obsah smlouvy nepodstatným zpsobem od skutenujednaného obsahu smlouvy, jestliže takové odchylky druhá strana pijme bez zbyteného odkladu po obdržení písemného potvrzení obsahu smlouvy.

II. Podklady pro provedení díla

 1. Objednatel prohlašuje, že pedložil zhotoviteli veškeré podklady nezbytné k ádnému provedení díla (zejména relevantní ást projektové dokumentace, zákresy existujících sítí, energetických pípojek a podzemních liniových staveb vetnjejich hloubkového umístní, pípadntaké stavební povolení, je-li k provedení díla teba) a že seznámil zhotovitele s místními podmínkami na staveništi.
 2. Zjistí-li zhotovitel, že podklady, které mu pro provedení díla objednatel pedal, obsahují vady, je oprávnn po upozornní objednatele navrhnout postup pi odstranní takových vad.
 3. Pekáží-li vady podkladuvedených v pedchozím odstavci tohoto lánku ádnému provedení díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho provádní peruší až do doby jejich zmny nebo písemného sdlení objednatele, že na jejich použití pi provádní díla trvá.
 4. Jestliže zhotovitel splnil povinnosti uvedené v pedchozích odstavcích tohoto lánku, neodpovídá za vady díla zpsobené použitím nevhodných, chybjících nebo chybných podkladpro jeho provedení, popípadza nemožnost dokonení díla, pokud objednatel na jejich použití písemntrval. Pi nedokonení díla má zhotovitel v takovém pípadprávo na cenu za dílo sníženou o to, co ušetil tím, že dílo neprovedl v plném rozsahu.
 5. Trváli objednatel na provedení díla i podle zejmnevhodného píkazu nebo i s použitím zejmnevhodné vci i po zhotovitelovupozornní, zhotovitel v nezbytném rozsahu provádní díla peruší až do výmny zejmnevhodné vci nebo zmny zejmnevhodného píkazu nebo mže od smlouvy odstoupit; trváli objednatel na provádní díla s použitím pedané vci nebo podle daného píkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel uinil v písemné form. Lhta stanovená pro dokonení díla se prodlužuje o dobu perušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladspojených s perušením díla nebo s použitím zejmnevhodných vcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištna.

III. Místo a způsob provádění díla

 1. Nevyplývá-li z povahy díla nco jiného, je místem jeho provedení staveništ. Za souást staveništse považují i prostory mimo místo provádní díla, které však na nnavazují a zhotovitel je užívá v pímé souvislosti s jeho provádním, zejména skládky nebo prostory urené k pípravprovádní díla.
 2. Objednatel je povinen pedat zhotoviteli staveništve stavu umožujícím provedení díla.
 3. Objednatel urí pípojná místa pro odbr elektrické energie a vody pro zhotovitele a zajistí propojení pipojovaného zaízení a pípojného místa, jakož i pístroje nutné k užívání pípojného místa a měření spoteby, nedohodnou-li se strany jinak. Cena za odebrané množství elektrické energie a vody urená podle cen sjednaných s jejich dodavateli a stavu měřidel je již zahrnuta v cenza dílo.
 4. O pedání a pevzetí staveništpoídí smluvní strany písemný zápis, v nmž zejména uvedou rozsah a stav staveništv dobjeho pevzetí zhotovitelem, vytýení základních smrových a výškových bod, pístupové cesty a prostory urené pro zaízení staveništ.
 5. Zhotovitel je oprávnn umístit na staveništi oznaení svou obchodní firmou nebo jiné oznaení vyjadující jeho úast na provádní stavby.
 6. Zhotovitel postupuje pi provádní díla samostatn.

IV. Součinnost účastníků výstavby

 1. Souasns provádním díla zhotovitelem mohou na staveništi provozovat svou innost také další úastníci výstavby. Kbžným omezením, která ztoho podle zkušenosti vyplývají, smluvní strany pihlédly pi uzavení smlouvy.
 2. Smluvní strany se zavazují pedcházet v co nejvyšší dosažitelné míe tomu, aby se pi provádní díla vzájemnomezovaly nebo aby omezovaly jiné úastníky výstavby. Zhotovitel je pitom zejména povinen pizpsobovat plynulému prbhu výstavby provádní dílích plnní, použití strojnebo zaízení a dodávání stavebních výrobknebo stavebních hmot na staveništ.
 3. Každá smluvní strana je povinna druhou smluvní stranu neprodlenpísemnvyrozumt alespozáznamem ve stavebním deníku o okolnostech, které by mohly vést k omezení pi provádní díla nebo k omezením v innosti jiných úastníkvýstavby na staveništi.
 4. Pekáží-li vady plnní, s nimiž dílo souvisí nebo na nž navazuje, ádnému provedení díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho provádní peruší až do doby jejich odstranní nebo písemného sdlení objednatele, že i pes oznámení zhotovitele na provádní díla bez jejich odstranní trvá.
 5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla zpsobené vadami plnní, s nimiž dílo souvisí nebo na nž navazuje, popípadza nemožnost dokonení díla, jestliže objednatel písemntrval na provedení díla i bez odstranní tchto vad.
 6. V pípad, že objednatel neposkytne zhotoviteli k provedení díla vas souinnost, a to ani v piměřené lht, kterou mu k tomu zhotovitel urí, je zhotovitel oprávnn zajistit náhradní plnní na úet objednatele.

V. Stavební deník

 1. Pi provádní díla a pi odstraování vad díla vede zhotovitel stavební deník.
 2. Do stavebního deníku zhotovitel zapisuje všechny okolnosti dležité pro provádní díla, zejména asový postup provádní díla, popis rozsahu a zpsobu provádných plnní, poet zamstnanc, popípadjiných osob podílejících se na provádní díla, odchylky od projektové dokumentace, údaje o stavu staveništ, o poasí, údaje o použití stroja dopravních prostedk, údaje o opateních v oblasti bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, požární ochrany a ochrany životního prostedí, údaje o mimoádných událostech, nap. pracovních úrazech, stetech sjinými úastníky výstavby, škodách vzniklých v souvislosti s provádním díla nebo na díle a o pekážkách provádní díla.
 3. Do stavebního deníku mže provádt záznamy, nahlížet do nj a poizovat z nj výpisy objednatel a v rozsahu stanoveném právními pedpisy též jiné osoby a orgány veejné moci. Stavební deník musí být na staveništi všem oprávnným osobám nebo orgánm veejné moci pístupný po celou provozní dobu.
 4. Stavební deník má íslované stránky, nesmjí se v nm vynechávat volná místa ani vytrhávat stránky a zhotovitel je povinen jej vést s nejméndvma prpisy, z nichž jeden nejpozdji na poátku provozní doby dne následujícího po dni provedení záznamu pedá objednateli a další ukládá zpravidla oddlenod prvopisu, aby mohl prvopis nahradit v pípadjeho ztráty nebo zniení.
 5. Zhotovitel provádí záznamy do stavebního deníku vždy v den, jehož se záznam týká. Pouze z dvodzvlášzetele hodných lze záznam výjimenprovést následující den.
 6. Nestanovíli tyto všeobecné smluvní podmínky výslovnjinak, nelze záznamem ve stavebním deníku jakkoli mnit nebo ukonit smlouvu.

VI. Lhůta pro provedení díla

 1. Lhty pro provedení díla nebo jeho ásti vyplývají ze smlouvy.
 2. Jestliže dílo nelze provést bez perušení vzhledem ktechnologickému postupu, okolnostem vyvolaným vyšší mocí nebo potebsouinnosti pi jeho provádní s ostatními úastníky výstavby nebo dojde-li k perušení provádní díla na základpíkazu objednatele, prodlužují se lhty pro provedení díla o dobu perušení. V ostatních pípadech lze lhtu pro provedení díla nebo jeho ásti zmnit jen dohodou o zmnsmlouvy.
 3. Zhotovitel sám uruje provozní dobu zhotovitele pi provádní díla, pedevším zaátek a konec provozní doby, a to i na soboty, nedle a svátky.

VII. Jakost a provedení díla

 1. Zhotovitel provede dílo v souladu se smlouvou a podklady, které zhotoviteli k provedení díla pedložil objednatel, a dále v souladu s právními pedpisy, platnými eskými technickými normami, které se vztahují k materiálm a innostem provádným na základsmlouvy, vetně českých technických norem, které nejsou obecnzávazné.
 2. Plnní povinností vyplývajících z právních pedpisdonucující povahy a ze závazných rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatení orgánveejné správy má v pípadrozporu sostatními povinnostmi zhotovitele vždy pednost. Plnní ostatních povinností zhotovitele má vždy pednost v pípadrozporu s povinnostmi vyplývajícími z eských technických norem, které nejsou obecnzávazné.

VIII. Kontrola provádění díla

 1. Objednatel je oprávnn kontrolovat provádní díla, byl-li ke kontrole zhotovitelem pozván nejménti dny pedem záznamem ve stavebním deníku. K vykonání takové kontroly má objednatel pístup na staveništ. Nepozve-li zhotovitel objednatele vas nebo pozve-li jej ve zejmnevhodné dob, umožní ojednateli dodstenou kontrolu. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl ádnpozván, mže zhotovitel pokraovat v provádní díla. Objednatel má právo na provedení dodatené kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené.
 2. Závry kontroly se zapisují do stavebního deníku. Obsah takového zápisu slouží jen k organizaním a koordinaním úelm a nelze jím mnit smlouvu.
 3. Materiály, zaízení nebo jiné vci opatené zhotovitelem, které neodpovídají smlouvě nebo právním pedpism, musí zhotovitel v piměřené lht, kterou mu k tomu objednatel stanoví, odstranit ze staveništJestliže tuto povinnost nesplní, mže je odstranit objednatel na náklady zhotovitele.

IX. Zkoušky předmětu díla

 1. Souástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech zkoušek sjednaných ve smlouvnebo pedepsaných právními pedpisy a platnými eskými technickými normami, byby nebyly obecnzávazné, pípadni jinými technickými normami, odkazuje-li na nsmlouva, a to ve vhodné dobodpovídající postupu provádní díla, nejpozdji však ped pedáním pedmtu díla objednateli. Náklady na provedení zkoušek pedmtu díla jsou zahrnuty v cenza dílo.
 2. Výsledky zkoušek pedmtu díla se musejí písemnzachytit v zápise. Není-li objednatel pítomen, potvrdí zápis místo nho hodnovrná, odbornzpsobilá a nestranná osoba, jež se zkoušek zúastnila. Stejnopis zápisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen pedat bez zbyteného odkladu po provedení zkoušky objednateli.
 3. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen úastnit se veškerých zkoušek, které se týkají prací, inností nebo jiných plnní, jež uskutenil pi provedení díla, a to i zkoušek provádných po pedání a pevzetí pedmtu díla.

X. Změny díla

 1. Neníli dále stanoveno jinak, vyžaduje zmna díla dohodu o zmnsmlouvy.
 2. Považuje-li zhotovitel pi provádní díla za nezbytnou jeho zmnu nebo navrhne-li jednání o zmndíla objednatel, zavazují se obsmluvní strany neprodlennávrh na zmnu díla projednat. Zhotovitel pitom pedloží objednateli nabídku, z níž by vyplýval rozsah zmny díla a s ním související zmny ceny za dílo, lhty pro jeho provedení, popípadzmny dalších podmínek provádní díla.

XI. Cena za dílo

 1. Cena za dílo se zpravidla sjednává podle jednotkových cen uvedených ve smlouvs tím, že nesmí pesáhnout celkovou ástku uvedenou ve smlouv. Rozpis ceny za dílo s jednotkovými cenami je závazný pro fakturaci ceny díla. V cenza dílo nejsou zahrnuty práce, které zhotovitel provedl nad rozsah díla sjednaného ve smlouv(vícepráce); cena za vícepráce se uruje dle RTS DATA 2010.
 2. K cenza dílo zhotovitel útuje daz pidané hodnoty podle právních pedpisplatných v dobuskutenní zdanitelného plnní.
 3. Nestanoví-li tyto všeobecné smluvní podmínky nebo smlouva výslovnjinak, zahrnuje cena za dílo veškeré náklady nezbytné k ádnému splnní závazkzhotovitele.

XII. Platební podmínky

 1. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu za dílo na základfaktur vystavených zhotovitelem.
 2. Je-li sjednaná doba provádní díla delší než 1 msíc, je zhotovitel oprávnn v prbhu provádní díla vystavovat dílí msíní faktury s ástkami odpovídajícími rozsahu plnní, která pro objednatele provedl vpedchozím kalendáním msíci. Podkladem pro vystavení dílí msíní faktury je soupis prací písemnodsouhlasený objednatelem; to neplatí, odepe-li objednatel soupis prací odsouhlasit bez zejmého nebo opodstatnného dvodu. Takový soupis prací musí obsahovat pehled plnní provedených zhotovitelem v pedchozím kalendáním msíci a ocenných podle jednotkových cen uvedených ve smlouv. Objednatel souhlas se soupisem prací odmítne, jestliže soupis prací obsahuje plnní, která zhotovitel neprovedl, nebo vadná plnní anebo jiné nesprávné údaje. Soupis prací písemnodsouhlasený objednatelem je pílohou dílí msíní faktury. Za den uskutenní dílího zdanitelného plnní se považuje vždy den písemného odsouhlasení, tj. podepsání, soupisu prací objednatelem, nebo den bezdvodného odepení podepsání soupisu prací objednatelem.
 3. Po pedání a pevzetí pedmtu díla vystaví zhotovitel konenou fakturu (v pípaddle pedchozího odstavce s vyútováním ástek, na které vystavil dílí msíní faktury). Pílohou konené faktury je soupis provedeých prací a zápis o pedání a pevzetí pedmtu díla.
 4. Poskytl-li objednatel podle smlouvy zhotoviteli zálohu, je zhotovitel povinen ji vyútovat v nejbližší faktue vystavené po zahájení provádní díla.
 5. Faktury vystavené zhotovitelem musejí mít náležitosti stanovené právními pedpisy pro faktury a daové doklady.
 6. Faktury jsou splatné ve lhtsjednané ve smlouv, jinak do 30 kalendáních dnode dne vystavení faktury. Objednatel není oprávnn vrátit oprávnnvystavenou fakturu zpt zhotoviteli. Vrátíli objednatel oprávnnvystavenou fakturu zhotoviteli, je zhotovitel oprávnn za každé takové vrácení faktury a optovné zaslání faktury objednateli tovat 200,- Knad rámec ceny za dílo.
 7. Platba faktury se považuje za uskutennou pipsáním píslušné ástky naúet zhotovitele.
 8. V pípadprodlení objednatele se zaplacením ceny díla má zhotovitel právo na úrok z prodlení v zákonné výši. Neuhradí-li objednatel fakturu zhotovitele ani do 7 kalendáních dnode dne splatnosti faktury, zašle zhotovitel objednateli upomínku s urením dodatené lhty k úhradpohledávky. Zhotovitel je oprávnn za každou zaslanou upomínku útovat 200,- Knad rámec ceny za dílo. Neuhradí-li objednatel (nebo ruitel objednatele) fakturu ani po uplynutí dodatenstanovené lhty k úhradv upomínce, je zhotovitel oprávnpedat pohledávku ze smlouvy k soudnímu vymáhání.
 9. Zhotovitel je oprávnn pohledávku vůči objednateli vzniklou ze smlouvy postoupit na tetí osobu nebo zastavit i bez souhlasu objednatele.
 10. Je-li dílo provádno jako poddodávka, je objednatel povinen pozastavit ástku za dílo, kterou obdržel od svého objednatele, resp. investora stavba, na svém bankovním útu a použít ji pouze za úelem úhrady pohledávky zhotovitele dle smlouvy.
 11. Zhotovitel je oprávnn požadovat vystavení ruitelského prohlášení jednatele objednatele nebo jiné osoby dle urení zhotovitele za úelem zajištní pohledávky zhotovitele ze smlouvy.

XIII. Nebezpečí škody a vlastnické právo

 1. Od pedání staveništzhotoviteli nese zhotovitel nebezpeí škody na díle, na vcech urených k jeho provedení a na staveništi. Nebezpeí škody na staveništi pechází na objednatele po pedání a pevzetí pedmtu díla a vyklizení staveništzhotovitelem.
 2. Vlastníkem díla je objednatel.

XIV. Předání a převzetí předmětu díla

 1. K pedání a pevzetí pedmtu díla vyzve zhotovitel objednatele alespo24 hodin pedem.
 2. O prbhu a výsledku pedávání pedmtu díla sepíší smluvní strany zápis, který bude obsahovat alespo:
  1. oznaení stavby a popis pedmtu díla, 
  2. označení zhotovitele a objednatele,
  3. vyjádření objednatele o převzetí předmětu díla,
  4. soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace dohodnutých při provádění díla s objednatelem,
  5. soupis příloh zápisu,
  6. podpisy smluvních stran.
 3. Objednatel nemá právo odmítnout pedmt díla pevzít pro ojedinlé drobné vady, které samy o sobani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funknnebo esteticky, ani jeho užívání podstatným zpsobem neomezují.
 4. Pokud objednatel odmítne pevzetí pedmtu díla, uvede v zápisu dvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádení je zhotovitel oprávnn uvést své stanovisko a jeho odvodnní. Strany pak dohodnou náhradní termín pedání pedmtu díla. Objednatel však není oprávnn odmítnou pevzetí pedmtu díla bez opodstatnného dvodu.
 5. Pi pedání a pevzetí pedmtu díla pedá zhotovitel objednateli kopii stavebního deníku a pípadnpodklady k provádní díla, které zhotovitel od objednatele ped zahájením provádní díla obdržel.

XV. Odstoupení od smlouvy

 1. Každá smluvní strana je oprávnna od smlouvy odstoupit, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenní návrh. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se mže insolvenní správce vyjádit, že smlouvu splní.
 2. Jestliže po uzavení smlouvy dojde k takové zmnprojektové dokumentace, že by provádní díla podle zmnné projektové dokumentace vyžadovalo zmnu smlouvy, je objednatel oprávnn písemnvyzvat zhotovitele k jednání o uzavení dohody o takové zmnsmlouvy. K této výzvvšak nepostauje záznam ve stavebním deníku. Každá ze smluvních stran mže od smlouvy odstoupit, pokud k uzavení takové dohody o zmnsmlouvy nedojde do 10 kalendáních dnode dne doruení výzvy objednatele zhotoviteli, nestanovíli objednatel ve výzvdelší lhtu. Z tohoto dvodu však nelze od smlouvy odstoupit, pokud jde o plnní, která zhotovitel ped zmnou projektové dokumentace již provedl.
 3. Odstoupení od smlouvy vyžaduje písemnou formu.
 4. Zanikl-li závazek z dvodu, za který objednatel neodpovídá, má zhotovitel nárok na úhradu odpovídající výši skutenprovedených výkon, a to dle jednotkových cen uvedených ve smlouv, pípadnv cenové nabídce zhotovitele, která byla souástí smlouvy.

XVI. Oprávněné osoby

 1. Urené zástupce smluvních stran pi provádní díla stanoví smlouva.
 2. Urení zástupci smluvních stran zejména jednají za smluvní strany v technických vcech souvisejících s provádním díla, podepisují zápis o pedání staveništ, iní za nzáznamy ve stavebním deníku a podepisují zápis o pedání a pevzetí pedmtu díla. Urený zástupce objednatele též vykonává kontrolu objednatele pi provádní díla, vetnsouvisejících opatení, a vyjaduje za objednatele stanovisko k soupisu prací, který je podkladem k vystavení faktury.
 3. Urení zástupci smluvních stran nemohou za smluvní strany uzavírat dohody o zmnsmlouvy, nestanoví-li tyto všeobecné smluvní podmínky jinak. Mohou však pi provádní díla dohodnout drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemní pijaté ešení a nemají vliv na cenu za dílo ani na dobu plnní. Obsah dohody o takových odchylkách od projektové dokumentace se zapisuje do stavebního deníku.
 4. Zmna urení zástupcsmluvních stran nevyžaduje zmnu smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou zmnu bez zbyteného odkladu písemnsdlit druhé smluvní stranalespozáznamem ve stavebním deníku. Provedením záznamu je zmna úinná vůči druhé smluvní stran. Spoíváli provedení díla v plnních, pi nichž zhotovitel nevede stavební deník, vyžaduje zmna urení zástupcsmluvních stran písemné oznámení a je úinná ode dne jeho doruení druhé smluvní stran.

XVII. Subdodavatelé

1. Zhotovitel je oprávnn pověřit provedením díla nebo jeho ásti tetí osobu.

XVIII. Doručování

 1. Za adresu pro doruování písemností se považuje adresa uvedená ve smlouvnebo adresa, kterou smluvní strana po uzavení smlouvy písemnoznámí druhé smluvní stran.
 2. Jestliže adresát odmítne pijetí písemnosti pedávané osobnnebo její doruení jinak úmyslnznemožní anebo jestliže držitel poštovní licence písemnost zaslanou na adresu druhé smluvní strany vrátí odesílateli z jakéhokoli dvodu jako nedoruenou, nastanou inky právního jednání, které je obsahem zásilky, okamžikem, kdy adresát pijetí písemnosti odmítne nebo její doruení jinak úmyslnznemožní, anebo dnem, kdy držitel poštovní licence nedoruenou písemnost vrátí odesílateli. To neplatí, pokud by takové stanovení úinnosti právního jednání bylo v rozporu s právními pedpisy.

XIX. Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy smlouvou ani všeobecnými smluvními podmínkami neupravené se ídí zákonem . 89/2012 Sb., obanský zákoník.
 2. Smluvní strany výslovnprohlašují, že si tyto všeobecné smluvní podmínky peetly a že smlouvu uzavely po vzájemném projednání na základjejich svobodné a vážné vle nikoli v tísni ani za nápadnnevýhodných podmínek.
 3. Jakýkoli petrvávající spor, který vznikne mezi smluvními stranami v souvislosti se smlouvou, bude ešen v rámci rozhodího ízení vedeného u Rozhodího soudu pi Hospodáské komoe eské republiky a Agrární komoe eské republiky v souladu s jeho ádem temi rozhodci, kdy každou smluvní stranou bude jmenován jeden rozhodce, a tito jmenovaní rozhodci se dohodnou na dalším rozhodci. Místem konání rozhodího ízení je Brno, eská republika.

PDF verze